Background shape. Background shape.

Hulpbronnen voor Chrome Enterprise

Ontdek de voordelen van Chrome Enterprise via exclusieve artikelen, gidsen, video's en meer.

Resultaten bekijken Filters wissen
Work securely and productively with Chrome Browser

Werk beveiligd en productief met de Chrome-browser

Proactively defend against threats with Chrome Browser

Proactieve verdediging tegen dreigingen met de Chrome-browser

Understanding your Chrome Browser policy update options on managed Windows environments

Inzicht in de updateopties voor het beleid van je Chrome-browser in beheerde Windows-omgevingen

Getting started: a guide to managing Chrome Browser extensions in the enterprise

Aan de slag: een handleiding voor het beheren van Chrome-browserextensies binnen bedrijven

Remote work toolkit: Help articles on setting up Chromebooks for remote work

Toolkit voor werken op afstand: Help-artikelen over hoe je Chromebooks instelt voor werken op afstand

Selecting the right Chromebook for your cloud workers guide

Gids: De juiste Chromebook kiezen voor je cloudwerkers

Manage change and encourage Chromebook adoption

Veranderingen beheren en het gebruik van Chromebooks stimuleren

Keep your workforce connected, secure and productive from anywhere

Zorg ervoor dat je werknemers vanaf elke locatie verbonden, beveiligd en productief kunnen werken

Zero-touch enrollment for Chrome OS devices

Zero-touch enrollment voor Chrome OS-apparaten

Watch how you can get started with zero-touch enrollment for Chrome OS devices

Bekijk hoe je aan de slag kunt gaan met zero-touch enrollment voor Chrome OS-apparaten

Parallels® desktop for Chromebook Enterprise

Parallels® Desktop voor Chromebook Enterprise

Watch how you can enable Parallels® desktop for Chromebook Enterprise

Bekijk hoe je Parallels® Desktop voor Chromebook Enterprise kunt inschakelen

New solutions for accelerating your move to Chrome OS

Nieuwe oplossingen waarmee je sneller kunt overstappen op Chrome OS

Learn the basics about managing your browsers centrally from the cloud

Maak kennis met de basisbeginselen van centraal browserbeheer vanuit de cloud

Simplify and centralize managing Chrome Browser in the cloud

Het beheer van de Chrome-browser in de cloud vereenvoudigen en centraliseren

The browser is the new frontline defense for endpoint security

De browser is de nieuwe frontlinie voor eindpuntbeveiliging

Mitigate data breaches and enterprise identity theft with Chrome Browser Password Alert

Voorkom gegevenslekken en zakelijke identiteitsdiefstal met Password Alert voor de Chrome-browser

Learn how to secure your user's passwords in Chrome Browser with Password Alert Policy

Meer informatie over hoe veilig de wachtwoorden van gebruikers zijn in de Chrome-browser met Password Alert-beleid

Exporting extension data with Chrome Browser Cloud Management's Takeout API

Extensiegegevens exporteren met de Takeout API van Cloudbeheer voor de Chrome-browser

Learn how Chrome Browser's Legacy Browser Support extension benefits IT and users alike

Meer informatie over de impact van de extensie Ondersteuning voor oudere browsers in de Chrome-browser voor IT en gebruikers

See how you can use Chrome Browser Cloud Management to apply hundreds of browser policies across different platforms and OS versions from a single console.

Ontdek hoe je via één console Cloudbeheer voor de Chrome-browser kunt gebruiken om honderden browserbeleidsregels toe te passen op verschillende platforms en OS-versies.

Simplify extension management and get insight into installed extensions with Chrome Browser Cloud Management.

Vereenvoudig het extensiebeheer en krijg inzicht in de geïnstalleerde extensies via Cloudbeheer voor de Chrome-browser.

Admin Essentials: Improving Chrome Browser extension management through permissions

Essentiële beheertools: beter beheer van Chrome-browserextensies via rechten

Security configuration guide: Recommendations and critical considerations for Chrome Browser’s security policies

Configuratiegids voor beveiliging: aanbevelingen en belangrijke overwegingen voor het beveiligingsbeleid van de Chrome-browser

Increasing endpoint security with the Center for Internet Security’s updated Chrome Browser Benchmark

Verbeterde eindpuntbeveiliging met de geüpdatete Center for Internet Security (CIS) Benchmark voor de Chrome-browser

Chrome Browser privacy guide for enterprises: Understanding your privacy mode options

Privacyhandleiding voor de Chrome-browser voor bedrijven: inzicht in je opties voor de privacymodus

How to get full payback in six months after switching to Chrome Browser — a Forrester Consulting study summary

Lees hoe een overstap naar de Chrome-browser zich in 6 maanden terugbetaalt: een onderzoeksoverzicht van Forrester Consulting

See what’s new in the latest Chrome Browser release notes

Ontdek wat er nieuw is in de meest recente release-opmerkingen van de Chrome-browser

Learn how to manage Chrome Browser updates in your enterprise

Meer informatie over hoe je Chrome-browserupdates beheert in je bedrijf

How Chrome Browser was built with the enterprise in mind

Hoe de Chrome-browser is ontworpen voor bedrijven

Managing Chrome Browser updates in your enterprise

Chrome-browserupdates beheren in je bedrijf

Get more info on Chrome Browser security

Meer informatie over de beveiliging van de Chrome-browser

Five things you can do with Chrome Browser to increase employee productivity

5 dingen die je met de Chrome-browser kunt doen voor een hogere productiviteit onder werknemers

Deploy Chrome Browser on Windows, Linux, and Chrome OS in your organization

Implementeer de Chrome-browser op Windows, Linux en Chrome OS in je organisatie

What is Legacy Browser Support?

Wat is Ondersteuning voor oudere browsers

Get more info on Legacy Browser Support for Windows

Meer informatie over Ondersteuning voor oudere browsers voor Windows

Six Chrome Browser policies every IT admin should know

6 beleidsregels voor de Chrome-browser die elke IT-beheerder moet kennen

Get more info on Chrome Browser Enterprise Support

Meer informatie over Enterprise Support voor de Chrome-browser

Why is Chrome Browser great for your business?

Waarom is de Chrome-browser ideaal voor bedrijven?

How to make Chrome the default browser for Windows 10 in your domain

Chrome de standaardbrowser maken voor Windows 10 in je domein

How to simplify Chrome Browser management on Windows with policy templates

Chrome-browserbeheer op Windows vereenvoudigen met beleidstemplates

Why web browsers play a critical role in today’s enterprise IT strategies — a Forrester report

De belangrijke rol van webbrowsers in de IT-bedrijfsstrategieën van vandaag: een rapport van Forrester

Cost savings and other benefits your company can achieve with Chrome Browser — a Forrester Consulting Total Economic Impact study

Kostenbesparingen en zakelijke voordelen van de Chrome-browser voor je bedrijf: een in opdracht uitgevoerd Total Economic Impact-onderzoek van Forrester Consulting

See how Chrome Browser can financially impact your enterprise — a Forrester Consulting infographic

Ontdek welke financiële impact de Chrome-browser kan hebben voor je bedrijf: een infographic van Forrester Consulting

ESG’s "A Day in the Life": How Google uses Chrome Browser and what enterprises can learn

'Een dag in het leven' bij ESG: hoe Google de Chrome-browser gebruikt en wat bedrijven ervan kunnen leren

Learn how Chrome Browser security protects cloud users

Meer informatie over hoe de beveiliging van de Chrome-browser cloudgebruikers beschermt

Introduce next level browser management to your business

Til het browserbeheer van je bedrijf naar een hoger niveau

Video conferencing with Chrome OS devices

Videovergaderingen met Chrome OS-apparaten

Get best practices on how to embark on a journey to a cloud workforce

Praktische tips om personeel in de cloud te laten werken

Empower frontline workers with cloud experiences, a Forrester Consulting study

Bied eerstelijnsmedewerkers optimale mogelijkheden met de cloud: een onderzoek van Forrester Consulting

Learn how to elevate your business by supporting your frontline workforce

Meer informatie over hoe je het succes van je bedrijf vergroot door je eerstelijnsmedewerkers te ondersteunen

Power your frontline workforce with Chrome Enterprise

Bied je eerstelijnsmedewerkers optimale mogelijkheden met Chrome Enterprise

Device and identity management, personalized for your business

Apparaat- en identiteitsbeheer, helemaal afgestemd op je bedrijf

Discover business benefits and cost savings enabled by Chrome OS with Google Workspace — a Forrester Consulting study

Ontdek bedrijfsvoordelen en kostenbesparingen mogelijk gemaakt door Chrome OS met Google Workspace: een onderzoek van Forrester Consulting

Learn how Chrome OS devices impact knowledge workers — a Forrester Consulting study

Meer informatie over de impact van Chrome OS-apparaten op kenniswerkers: een onderzoek van Forrester Consulting

Learn how to reduce costs with shared Chrome OS devices for your business — a Forrester Consulting study

Meer informatie over hoe je kosten bespaart met gedeelde Chrome OS-apparaten voor je bedrijf: een onderzoek van Forrester Consulting

ESG’s "A Day in the Life": How Google Cloud lets employees work from anywhere

'Een dag in het leven' bij ESG: hoe werknemers dankzij Google Cloud overal kunnen werken

ESG’s "A Day in the Life": How Chrome OS streamlines the employee onboarding process

'Een dag in het leven' bij ESG: hoe Chrome OS het introductieproces van werknemers stroomlijnt

See how flexible and easy the Chrome Enterprise Upgrade controls are

Ontdek hoe flexibel en makkelijk de beheeropties voor Chrome Enterprise Upgrade zijn

Advanced security, simplified orchestration, flexible access and 24/7 support with Chrome Enterprise Upgrade

Chrome Enterprise Upgrade biedt geavanceerde beveiliging, vereenvoudigde indeling, flexibele toegang en 24/7 support

How much can Chromebooks lower your total cost of ownership (TCO)?

Hoeveel kunnen Chromebooks je totale eigendomskosten (TCO) verlagen?

Connect with a global Cloud Network partner to find the right solutions for your business

Neem contact op met een wereldwijde cloudnetwerkpartner om de juiste oplossing voor je bedrijf te vinden

Get more info about Chrome device management

Meer informatie over Chrome-apparaatbeheer

Learn more about Titan C, the Google-designed security chip on Chromebooks

Meer informatie over Titan C, de door Google ontworpen beveiligingschip voor Chromebooks

Drop ship Chrome OS devices directly to your users that enroll into enterprise administration automatically

Lever rechtstreeks Chrome OS-apparaten aan je gebruikers die bij ingebruikname automatisch worden ingeschreven voor apparaatbeheer

Learn more about the Chrome OS Readiness Tool

Meer informatie over de Chrome OS Readiness Tool

Cloud workers are key to disruption preparedness

Cloudwerkers spelen een sleutelrol bij de voorbereiding op verstoringen

Enabling remote work with Chrome Enterprise

Werken op afstand mogelijk maken met Chrome Enterprise

Deep dive into Chrome Enterprise’s innovative approach to protecting data and simplifying IT management

Ontdek hoe Chrome Enterprise op een innovatieve manier gegevens beschermt en IT-beheer vereenvoudigt

Learn more about Cloud workers and enterprise technology

Meer informatie over cloudwerkers en bedrijfstechnologie

Drive productivity, business continuity, and growth by empowering cloud workers

Bied cloudwerkers meer mogelijkheden en stimuleer de productiviteit, continuïteit en groei van je bedrijf

How to protect users and data using device security with Chrome OS

Gebruikers en gegevens beschermen met de apparaatbeveiliging van Chrome OS

See what’s new in the latest Chrome Enterprise release notes

Ontdek wat er nieuw is in de meest recente release-opmerkingen van Chrome Enterprise

Explore our policy list to help you configure and manage Chrome in your organization

Onze beleidslijst biedt hulp bij het instellen en beheren van Chrome in je organisatie

Modernising IT security with cloud devices — a CCS Insight report

IT-beveiliging moderniseren met cloudapparaten: een rapport van CCS Insight

Admin Essentials: Preparing your enterprise for flash depreciation

Essentiële beheertools: je bedrijf voorbereiden op de beëindiging van Flash

Admin Essentials: Protecting enterprise credentials with Password Alert

Essentiële beheertools: zakelijke inloggegevens beschermen met Password Alert

Admin Essentials: Managing Chrome Browser in a controlled environment

Essentiële beheertools: Chrome-browser beheren in een beheerde omgeving

Admin Essentials: Troubleshooting with Chrome Browser

Essentiële beheertools: problemen met de Chrome-browser oplossen

How Chrome Browser and Chrome OS make your organization’s computing experience more accessible

Hoe de Chrome-browser en Chrome OS de computermogelijkheden van je organisatie toegankelijker maken

The future of enterprise: Your business, in the browser

De toekomst van bedrijven: jouw bedrijf in de browser

Admin Essentials: Enhanced extension reporting with Chrome Browser’s Takeout API

Essentiële beheertools: betere rapportage voor extensies met de Takeout API in de Chrome-browser

Admin Essentials: Publishing custom extensions for the enterprise

Essentiële beheertools: aangepaste extensies publiceren voor het bedrijf

Next 2020: Advanced update management for Chrome

Next 2020: geavanceerd updatebeheer voor Chrome

Next 2020: Deep dive into Chrome extension management

Next 2020: een gedetailleerd overzicht van Chrome-extensiebeheer

Next 2020: Sneak peek: What's to come in Chrome Browser for the enterprise

Next 2020: Sneak peek: de toekomst van de Chrome-browser voor bedrijven

Setting up BeyondCorp Enterprise in Chrome Browser Cloud Management

BeyondCorp Enterprise instellen in Cloudbeheer voor de Chrome-browser

Cloud-power IT and employees with Chrome OS

Bied IT-teams en medewerkers de mogelijkheden van de cloud met Chrome OS

What is Chromebook Enterprise?

Wat is Chromebook Enterprise?

The leader's tech guide to hybrid work

Een technische besluitvormersgids voor hybride werken

Four ways to improve your online security with Chrome

4 manieren waarop je je online beveiliging kunt verbeteren met Chrome

Four ways that Chrome can help you protect your privacy online

4 manieren waarop je met Chrome je privacy online kunt beschermen

Six time-saving productivity tips for Chrome users to help you get more done

6 tijdbesparende productiviteitstips voor Chrome-gebruikers waarmee je meer gedaan krijgt

Customizable email templates for IT Admins to share the Chrome help kit with their end users

Aanpasbare e-mailtemplates voor IT-beheerders om de Chrome-hulpkit te delen met hun eindgebruikers

Background shape. Background shape. Background shape. Background shape.

Aan de slag

Bied gebruikers meer mogelijkheden met Chrome OS en de Chrome-browser

Maak met Chromebooks het werk makkelijker voor zowel gebruikers als IT-beheerders. Laat ons je helpen de oplossing te vinden waar jij behoefte aan hebt.

Contact opnemen met sales Chrome-browser downloaden
Newsletter icon

Nieuws over Enterprise

Blijf op de hoogte via de Chrome Enterprise-nieuwsbrief

* Vereist

Geef een voornaam op.

Geef een achternaam op.

Geef een geldig e-mailadres op.

Geef een bedrijf op.

Geef je functietitel op.

Dit is vereist om je aanvraag naar de juiste plek te sturen, afhankelijk van je branche.

Selecteer een land.

Dit is vereist.

Door dit formulier op te sturen, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonlijke informatie wordt gedeeld en erken ik dat het Privacybeleid van Google van toepassing is op de gegevens die ik heb opgegeven.

Background shape
Background shape
Background shape
Newsletter icon

Bedankt

We hebben je verzoek ontvangen.